STORITVE


Odvetniki in ostali zaposleni naše odvetniške družbe zagotavljamo profesionalno storitev na vseh pravnih področjih in poglobljeno razumevanje vsake vaše skrbi.


Imamo obširen uvid in znanje z razlilčnih pravnih področij.

Strokovnjaki lahko ponudijo pravne storitve v različnih jezikih in sicer: slovenski, angleški, nemški, italjanski, španski, hrvaški in srbski.

Sodelujemo tudi s tujimi odvetniškimi družbami iz celotne Evrope. Glavnino našega dela predstavlja delo z gospodarskimi subjekti, pri čemer se zavedamo, da je odnos z ljudmi in do ljudi najpomembnejši.

Najbolje vam služimo s premišljenim nasvetom in svetovanjem, zagovarjamo politiko preprečevanja konfliktov in izogibamo se nepotrebnim sporom. Da bi vam zagotovili najboljšo storitev, prakticiramo timski pristop.

Ob hitrem odzivu in jasnem nasvetu zagotavljamo tudi predvidljive cene, s katerimi ste seznanjeni takoj na začetku našega sodelovanja.

Trgovinsko pravo in trgovinski spori
 • Svetovanje s področja (mednarodne) prodaje blaga in storitev, finančnih instrumentov, pogajanja s poslovnimi partnerji in priprava ustreznih pogodb;
 • Svetovanje s področja odgovornosti za izdelke;
 • Svetovanje s področja financiranja izvoza/uvoza z menicami, akreditivi, bančnimi garancijami, svetovanje s področja faktoringa, forfeitinga, finančnega leasinga, distribucija, agencije;
 • Svetovanje in zastopanje v zvezi z ustanovitvijo družb, podružnic, hčerinskih družb;
 • Svetovanje in zastopanje na področju prevoza prevoz blaga in priprava pogodb za uvozna/izvozna podjetja, prevoznike, špediterje, zavarovalnice itd.;
 • Svetovanje v zvezi z zavarovanjem blaga v tranzitu za uvozna/izvozna podjetja, prevoznike, špediterje, zavarovalnice itd.;
 • Svetovanje in zastopanje v sporih iz naslova odškodninskih zahtevkov;
 • Priprava pogodb in ostalih dokument – nudimo pripravo celotnega asortimaja pogodb, dokumentov, klavzul (prodajne pogodbe, licenčne pogodbe, pogodbe o zaupnosti, pogodbe o storitvah, splošnih pogojev, omejitve odgovornosti, itd.);
 • Svetovanje in zastopanje s področja letalskega prava;
 • Osnovno pravno svetovanje v zvezi s carinami, davki in lokalnimi dajatvami.
Evropsko pravo
 • Svetovanje v zvezi s skladnostjo  z Evropsko zakonodajo;
 • Svetovanje glede pristojnosti, uporabe prava, priznavanju tujih sodnih in arbitražnih odločb v vseh vrstah postopkov;
Gospodarsko pravo, prevzemi in združitve, prestrukturiranje podjetij
 • Svetovanje in zastopanje pri ustanovitvi in likvidaciji podjetij, izčlenitev podjetij, itd.;
 • Pravno svetovanje v zvezi s tekočim poslovanjem podjetja;
 • Pravno svetovanje in zastopanje v postopkih prevzemov in združitev (ali delov teh postopkov) – pogajanja, pisma o nameri, pogodba o zaupnosti in dogovor o mirovanju, skrbni pregledi, protokol o združitvi, ponudbe, kupoprodajne pogodbe, iztisnitev manjšinskih delničarjev;
 • Svetovanje pri prestrukturiranju podjetij in strategijah in postopkih za dokapitalizacijo;
 • Skrbni pregledi podjetij in svetovanje s področja skladnosti poslovanja.
Finančno in Bančno pravo
 • Pravno svetovanje s področja posojil in finančnih zavarovanj;
 • Svetovanje o pravilih in metodah za zagotavljanje jasnih in preglednih javnih financ in bančne dejavnosti.
Odškodninsko pravo in poklicna odgovornost
 • Svetovanje in zastopanje v primerih odškodninskih sporih iz naslova vseh vrst škod;
 • Pogajanja z zavarovalnicami;
 • Priprava odškodninskih zahtevkov in pravno zastopanje pred sodiščem, arbitražo in drugimi organi.
Zavarovalno pravo
 • Tolmačenje zavarovalnih pogodb in polic, svetovanje v zvezi s pravicami in obveznostmi zavarovalnic;
 • Varstvo konkurence in potrošnikov v zavarovalnem pravu;
 • Pravno svetovanje v zvezi z regulatornimi vprašanji pri zavarovalništvu;
 • Reševanje sporov iz zavarovalnih razmerij.
Gospodarsko kazensko pravo in odgovornost pravnih oseb za kazniva dejanja
 • Zastopanje in svetovanje v postopkih gospodarskih deliktov in prekrškov;
Delovno pravo
 • Pravno svetovanje v zvezi z delovnih razmerji in oblikami zaposlovanja ter pravno zastopanje;
 • Razlago in uporabo nacionalnih in internih predpisov pri zaposlovanju;
 • Pravno svetovanje v zvezi s kolektivnimi pogodbami;
 • Svetovanje organizacijam in zastopanje delodajalcev in delavcev;
 • Svetovanje in priprava dokumentov za HR sektorje, ter svetovanje in priprava podzakonskih aktov;
 • Priprava pogodb o zaposlitvi in individualnih pogodb;
 • Zastopanje v delovnih sporih.
Pravo varstva potrošnikov in varstva podatkov
 • Svetovanje in zastopanje v sporih s področja varstva potrošnikov;
 • Svetovanje o uporabi zakonodaje glede varstvu potrošnikov in zastopanje pred organi pri uveljavljanju pravic potrošnikov;
 • Pravna pomoč v potrošniških sporih pred pristojnimi organi in/ali sodišči;
 • Pravno svetovanje in zastopanje za trgovce, podjetja in potrošnike;
 • Priprava vseh vrst pogodb.
 • Svetovanje s področja varstva podatkov, priprava dokumentov, zastopanje v sporih.
 • Svetovanje, priprava pogodb in zastopanje za podjetja, njihove HR oddelke in posameznike v zvezi z varstvom podatkov v podjetjih in varstvom podatkov zaposlenih, varstvo podatkov uporabnikov interneta in v zvezi z uporabo telefonov in e-mailov, varstvo podatkov potrošnikov, izdajo informacij, itd.
Nepremičninsko pravo in naložbe v nepremičnine
 • Svetovanje in zastopanje v investicijskih projektih v gradbeništvu;
 • Pravno svetovanje pri pripravi, organizaciji in izvedbi drugih investicijskih projektov;
 • Pravno svetovanje na področju trgovanja z nepremičninami, pravna revizija družbe, ki ima v lasti, trguje oziroma posreduje nepremičnine;
 • Pogajanja in izvajanje gradbenih naročil;
 • Dogovori v zvezi z opremo za industrijske obrate in tovarne (ob upoštevanju predpisov EU in sredstev pomoči);
 • Svetovanje in storitve v zvezi s nakupom in prodajo nepremičnin;
Pravo varstva okolja
 • Svetovanje s področja obveznosti in skladnosti z zakonskimi predpisi;
 • Pravno zastopanje v postopkih pred upravnimi organi;
 • Svetovanje in zastopanje v postopkih za pridobitev ustreznih dovoljenj, potrdil in sredstva za pomoč za izvedbo projektov okoljske zaščite.
Pravo prehrambne varnosti
 • Svetovanje v zvezi z zdravstvenimi trditvami in njihovo skladnostjo, uporabo predpisov o varnosti hrane in krme, svetovanje s področja Halal in Haram hrane, načini in skladnost označevanja živil, toksikološki vidiki zakonodaje o varnosti hrane na področju prehranskih dopolnil in zdravil, odgovornost za prehrambne proizvode, svetovanje in zastopanje pri sporih iz naslova okužb in bolezni, povezanih z hrano in krmo;
 • Svetovanje s področja skladnosti z ustreznimi nacionalnimi in mednarodnimi zakoni in drugimi predpisi.
Insolvenčno pravo
 • Svetovanje in zastopanje v primeru insolventnosti podjetja, strategijah, stečajnih postopkih in postopkih prisilnih poravnav.
 • Priprava raznih dokumentov – Prijava terjatev v stečajni postopek, predlog za začetek stečaja, ipd.
Sodni spori
 • Pravno zastopanje v sodnih postopkih, posredovanje pri mediacijah, ter zastopanje v arbitražnih postopkih;
 • Svetovanje, pomoč in zastopanje pri pogajanjih in poravnavanju.
Izvršilno pravo in izterjava dolgov
 • Svetovanje in zastopanje pri izterjavi dolgov, svetovanje v zvezi z načini in strategijami izterjave;
 • Svetovanje in zastopanje v izvršilnih postopkih.
Upravno pravo in Ustavno pravo
 • Svetovanje in zastopanje v upravnem postopku pred javnimi organi, organi lokalnih skupnosti, nosilci javnih pooblastil in davčni organi;
 • Svetovanje in zastopanje v upravnih sporih.
 • Svetovanje in zastopanje pred ustavnim sodiščem, Sodiščem Evropskih skupnosti, Sodišče Evropske Unije, Evropskim sodiščem za človekove pravice, itd.

Brulc, Gaberščik in partnerji, o.p., d.o.o.
Brulc, Gaberščik & Partners, Law Firm, Ltd.

Dunajska cesta 9
1000 Ljubljana
EU/SI Slovenia

ID/Davčna številka: SI 159 13 660

T +386 59­ 11 99 00
T +386 40 475 546
F +386 59­ 11 99 05
E info@bgp.si

Brulc, Gaberščik in Partnerji, o.p., d.o.o.
Brulc, Gaberščik & Partners, Law Firm, Ltd.

Dunajska cesta 9
1000 Ljubljana
EU/SI Slovenia

ID/Davčna številka: SI 159 13 660

T +386 59­ 11 99 00
T +386 40 475 546
F +386 59­ 11 99 05
E info@bgp.si